โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนน้ำหินบุน สปป. ลาว
ชื่อโครงการ : โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนน้ำหินบุน สปป.ลาว
ชื่อลูกค้า :    Installation Preventive & Corrective Maintenance Co.,Ltd (IP&CM)
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ.2558

โดยในโครงการนี้จะดำเนินการติดตั้งเครื่องมือ ดังนี้

  • เครื่องมืออ่านค่าแรงดันน้ำภายในตัวเขื่อนแบบอัตโนมัติ (Automatic Piezometer)
  • เครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวภายในตัวเขื่อนแบบอัตโนมัติ (Inclinometer)
  • เครื่องมือ Instrument House พร้อมระบบรับส่งสัญญาณและข้อมูลระยะไกลอัตโนมัติ
Scroll to Top