โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนคลองดินแดง

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับ-ส่ง
               สัญญาณอัตโนมัติ เขื่อนคลองดินแดง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อลูกค้า :    สำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556                            
  
โดยในโครงการนี้จะดำเนินการติดตั้งเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้

  • เครื่องมือวัดแรงดันน้ำแบบไฟฟ้า (Electric Piezometer)
  • เครื่องมือวัดระดับน้ำใต้ดิน (Observation Well)
  • เครื่องมือสำรวจอุตุนิยมวิทยา (Weather Station)
  • เครื่องมือตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวแบบ ACCELEROGRAPH
  • เครื่องมือวัดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ
  • งานตรวจวัดและส่งสัญญาณแบบอัตโนมัติ
Scroll to Top