โครงการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีของงานปรับปรุงโครงข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหว โครงข่ายเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อโครงการ : โครงการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีของงานปรับปรุง
                โครงข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหว โครงข่ายเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก  
ชื่อลูกค้า :     กรมชลประทาน
ปีที่แล้วเสร็จ : พฤษภาคม พ.ศ. 2560
                           
การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว โครงข่ายเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย

  • เขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก
  • อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี จังหวัดอุตรดิตถ์
  • เขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
  • อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน จังหวัดสุโขทัย
Scroll to Top