โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัด มุกดาหาร

ชื่อโครงการ :   โครงการติดตั้ง และวางระบบเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน
                      อ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ชื่อลูกค้า :      ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ
ปีที่แล้วเสร็จ :  2559

ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมเชื่อมต่อระบบรับส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยโครงการนี้จะติดตั้งเครื่องมือดังต่อไปนี้

- เครื่องมือวัดระดับน้ำใต้ดิน (Observation Well) 

- เครื่องมืออ่านค่าแรงดันน้ำภายในตัวเขื่อน (Vibrating Wire Piezometer)

Scroll to Top