โครงการซื้อเครื่องทดสอบแรงอัดสามแกนแบบควบคุมเส้นทางเดินหน่วยแรงสำหรับดินทั่วไปทั้งอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
ชื่อโครงการ : โครงการซื้อเครื่องทดสอบแรงอัดสามแกนแบบควบคุมเส้นทางเดินหน่วยแรงสำหรับดินทั่วไปทั้งอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
ชื่อลูกค้า : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่แล้วเสร็จ : กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
                               

ทดสอบการใช้งานและฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ Unsaturated Triaxial ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเจ้าหน้าที่จาก GDS
Scroll to Top