โครงการซื้อชุดเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวชั้นใต้ดินอัตโนมัติ พร้อมระบบส่งข้อมูลแบบไร้สาย
ชื่อโครงการ : โครงการซื้อชุดเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวชั้นใต้ดินอัตโนมัติ พร้อมระบบส่งข้อมูลแบบไร้สาย
ชื่อลูกค้า :     โรงไฟฟ้าเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ปีที่แล้วเสร็จ :  2562
Scroll to Top