โครงการจ้างเหมา จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย จังหวัดราชบุรี

ชื่อโครงการ :  โครงการจ้างเหมา จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
                     อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย จังหวัดราชบุรี
    ชื่อลูกค้า :      โครงการชลประทานราชบุรี กรมชลประทาน
    ปีที่แล้วเสร็จ :  สิงหาคม พ.ศ.2558
โดยในโครงการนี้จะดำเนินการติดตั้งเครื่องมือต่างๆ ดังนี้

  • เครื่องมือวัดแรงดันน้ำภายในตัวเขื่อน (Piezometer)
  • เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวในแนวราบ Inclinometer
  • อุปกรณ์ตรวจวัด Surface Settlement Point และ Reference Benchmark
  • อุปกรณ์วัดการไหลแบบอัตโนมัติของ Seepage Flowmeter
  • เครื่องมือวัดระดับน้ำใต้ดิน (Observation Well)
  • งานติดตั้ง Instrument House พร้อมระบบตรวจวัดอัตโนมัติ
  • อุปกรณ์สำหรับวัดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแบบอัตโนมัติ (Water Leveing in Reservoir)
  • เครื่องมือสำรวจอุตุนิยมวิทยา (Weather Station)
  • เครื่องมือตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวแบบ ACCELEROGRAPH
Scroll to Top