โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ โครงการอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก จังหวัดสระแก้ว

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่ง
               ข้อมูลอัตโนมัติ โครงการอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก จังหวัดสระแก้ว
ชื่อลูกค้า :     โครงการชลประทานสระแก้ว
ปีที่แล้วเสร็จ :  สิงหาคม พ.ศ. 2560

โดยในโครงการนี้จะดำเนินการติดตั้งเครื่องมือดังต่อไปนี้

  • เครื่องมือวัดแรงดันน้ำภายในตัวเขื่อน (Vibrating Wire Piezometer)
  • เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวในแนบราบอัตโนมัติแบบฝังติด ( In-Place Inclinometer)
  • เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำผ่านตัวเขื่อน (Seepage Flow Meter)
  • เครื่องมือวัดระดับน้ำใต้ดิน (Observation Well)
  • เครื่องมือวัดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ
  • เครื่องมือ Instrument House พร้อมระบบรับ-ส่งสัญญาณอัตโนมัติ
  • การติดตั้งหมดอ้างอิง (Reference Benchmark)
  • การติดตั้งหมุดวัดการทรุดตัว (Serface Settlement Point)
Scroll to Top