เครื่องมือตรวจสอบโครงสร้างสะพานภูมิภาคแบบไม่ทำลาย
ชื่อโครงการ : เครื่องมือตรวจสอบโครงสร้างสะพานภูมิภาคแบบไม่ทำลาย
ชื่อลูกค้า :    บริษัท เจ.ที. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ปีที่แล้วเสร็จ :  2562

เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ ประกอบด้วยเครื่องมือดังนี้

1. อุปกรณ์ตรวจวัดคุณสมบัติทางพลศาสตร์และการสั่นไหวของสะพาน (Accelerometer)
2. อุปกรณ์ตรวจวัดมุมการแอ่นตัวของสะพานและการเอียงตัวของตอม่อ (Tilt Meter)
3. อุปกรณ์ตรวจวัดความเครียดของสะพาน (Strain Transducer)
4. อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature Gage)
5. อุปกรณ์ตรวจสอบกำลังคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer
6. อุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดสนิมของเหล็กเสริมคอนกรีตด้วยวิธี Half-Cell
7. อุปกรณ์ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคอนกรีตด้วยวิธี Pulse Velocity
Scroll to Top