งานจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น จังหวัดพะเยา
ชื่อโครงการ : งานจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น จังหวัดพะเยา
ชื่อลูกค้า :     สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน
ปีที่แล้วเสร็จ :  2563

ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โดยโครงการนี้จะติดตั้งเครื่องมือดังต่อไปนี้
  • งานจัดหาและเครื่องมือวัดแรงดันน้ำภายในตัวเขื่อน (Piezometer) แบบ Manual
  • งานจัดหาและติดตั้งบ่อสังเกตระดับน้ำใต้ดิน (Observation Well) แบบ Manual
  • งานจัดหาและติดตั้ง Instrument House พร้อมระบบส่งสัญญาณแบบ Manual
Scroll to Top