Triaxial Automated System Load Frame type
GEOTECHNICAL LABORATORY EQUIPMENT
รายละเอียดสินค้า

เครื่องทดสอบกำลังรับแรงอัดของดินสามแกนแบบอัตโนมัติเป็นระบบการทดสอบแรงอัดของดินสามแกนแบบคงที่และแบบกำหนดทางเดินของหน่วยแรง        

ระบบจะสามารถกำหนดค่าหน่วยแรงและหน่วยการเปลี่ยนรูปร่าง โดยเลือกจากช่วงของLoad Cell หรือ LVDT ควบคุมแรงดันผ่านซอฟต์แวร์ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้

  • ผู้ใช้สามารถทำการทดสอบดินที่มีความแข็งต่างกันและจับคู่ตัวแปลงโหลดให้ได้ผลที่แม่นยำยิ่งขึ้น
  • ซอฟต์แวร์เป็นตัวควบคุมระบบของฮาร์ดแวร์โดยตรง ซึ่งการควบคุมแบบอัตโนมัตินี้จะช่วยให้การทดสอบดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ใช้อาจใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ร่วมกับอุปกรณ์ของ GDS เพื่อสร้างระบบการทดสอบเต็มรูปแบบซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

Specifications
ADV (RS232 OR IEEE), STD (USB), EL (USB)
Standard Set-up (STDTAS): 50, 100, 250, 500, Advanced Set-up (ADVTAS): 50, 100, 250, 500, High Pressure Set-up (HPTAS): 50, 100, 250, 500, 1000, 2000
Standard Set-up (STDTAS) 1, Advanced Set-up (ADVTAS): 1 to 8, High Pressure Set-up (HPTAS): 8 to 100.
38mm to 300mm
Scroll to Top