- Test Equipment Soil Rock and Laboratory

Test Equipment Soil, Rock and Laboratory

        เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือในสนาม เช่น อุปกรณ์ทดสอบดิน อุปกรณ์ทดสอบหิน เป็นต้น มีความสำคัญสำหรับการได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้าง การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่และธรณีวิทยาจะทำให้ได้ข้อมูลที่ดี ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัยในการออกแบบ 

        เรามีเครื่องมือวัดแรงดัน เครื่องมือวัดการยืดตัวของหิน และอุปกรณ์ทดสอบอื่นๆสำหรับดินและหิน เราสามารถให้คำปรึกษาในการเลือกใช้เครื่องใช้เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบดินและหิน

Scroll to Top