- Dam and Dike Structural Health Monitoring Systems

Dam and Dike Structural Health Monitoring Systems

        ทาง AGI มีเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับใช้ในการตรวจวัดและติดตามพฤติกรรมเขื่อน ซึ่งมีความสำคัญสำหรับตรวจสอบความปลอดภัยและแจ้งเตือนรวมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
        เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนทั้งในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างและตลอดอายุการใช้งานของเขื่อน โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำจากหลายๆประเทศ
ประโยชน์ของการติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบพฤติกรรมเขื่อน
        -การตรวจสอบโครงสร้างของตัวเขื่อนระหว่างการก่อสร้าง
        -ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมโครงสร้างของอ่างเก็บน้ำหรือรากฐานของเขื่อน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
        -การรักษาความปลอดภัยของผู้คนและธรรมชาติ
        -การประเมิน ผลกระทบของเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว หรือ มีปริมาณฝนเป็นจำนวนมาก
        -พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในปัจจุบัน

Scroll to Top